Privacy verklaring

V.O.F. Dirk & Timmer (hierna te noemen Dirk & Timmer) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2022.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dirk & Timmer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of je hiervoor toestemming heeft gegeven
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Dirk & Timmer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je daarom deze Privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat je geïnformeerd bent over de meest recente versie.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Dirk & Timmer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie)
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • (Direct) marketing doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant)
 • Bij marketing doeleinden is het verwerken gebaseerd op de toestemming van de klant of op ons gerechtvaardigde belang om te zorgen dat ons productaanbod goed aansluit bij onze klanten. Het is voor ons belangrijk dat wij ons bestaande klantenbestand passende en persoonlijke aanbiedingen kunnen doen. Ook willen we onze klanten graag op een persoonlijke manier op de hoogte houden van de servicemogelijkheden die horen bij hun aankoop en onze producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dirk & Timmer de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Adresgegevens

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

 • Aankoopgegevens;
 • (Geanonimiseerde) gegevens over het websitebezoek;
 • Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketing doeleinden;

Jouw persoonsgegevens worden door Dirk & Timmer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
 • Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.
 • Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend of totdat de klant in verzet komt tegen deze verwerking.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Dirk & Timmer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon en doen van persoonlijke aanbiedingen d.m.v. nieuwsuitingen via e-mail.

Grondslag voor de verwerking is:

 • Toestemming van de klant of in sommige situaties ons gerechtvaardigde belang om bij ons bestaande klantenbestand een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen en die klanten op een persoonlijke manier op de hoogte te houden van onze verdere producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dirk & Timmer de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres;
 • Eventueel: eerdere aankoopgegevens en gegevens over het websitebezoek.
 • Profielverrijking: geslacht, woonplaats, geboortedatum

Jouw persoonsgegevens worden door Dirk & Timmer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief zit de mogelijkheid om je daarvoor uit te schrijven. Je gegevens worden na uitschrijving niet meer voor dit doel verwerkt.

De inhoud van de nieuwsbrief is gepersonaliseerd op basis van jouw aankopen, door je aangegeven interesses en de producten die je hebt bekeken op onze website.

 

Cameratoezicht

Het kan zijn dat bij onze werkplaats sprake is van cameratoezicht. Persoonsgegevens van camera’s worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Garanderen van de veiligheid van onze klanten en onszelf, het bewaken van de producten, gereedschappen, machines en de beveiliging van onze werkplaats.

Grondslag voor deze verwerking is:

 • Toestemming; (indien gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht is dit zichtbaar medegedeeld bij de entree. D.m.v. het binnengaan van onze werkplaats geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze wijze); en/of
 • Ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor adequate beveiliging voor onze klanten, onze medewerkers en onze inventaris.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens registreren:

 • Videobeelden waarop aanwezigen in onze werkplaats (herkenbaar) in beeld zijn.

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Beelden van het cameratoezicht worden maximaal 3 maanden bewaard, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd. In geval van bewijsmateriaal van strafbare feiten wordt de bewaartermijn verlengd al naar gelang ons kan worden opgedragen door het bevoegd gezag.

 

Websitebezoekers

Wij maken op onze website gebruik van verschillende cookies.

Om het gebruik van onze webshop(s) in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics en/of Google Tag Manager. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina’s van de website worden bekeken en op welke manier mensen onze website bezoeken. Voor informatie over de functionaliteit van gegevensverwerking verwijzen wij je naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om je te identificeren. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van technische oplossingen van derde partijen, voor:

 • Het verzorgen van de online omgeving en alle invoegtoepassingen voor onze website en webshop;
 • Het opslaan van onze gegevens en maken van back-ups;
 • Het verzorgen van de klantadministratie
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het uitvoeren van onze (direct) marketingacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (partijen die ten behoeve van Dirk & Timmer gegevens verwerken) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Naast de hierboven genoemde opties, zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dat volledig in overeenstemming is met de regels over het beschermen van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dirk & Timmer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dirk & Timmer van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren ten minste een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heeft je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

V.O.F. Dirk & Timmer
Gors 27
4741TA Hoeven
hallo@dirkentimmer.nl
NL 859261220 B01
KVK 72854286