Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van
DirkenTimmer.nl
Gors 27
4741 TA – Hoeven
KVK 72854286
BTW-nr. 859261220B01

 

Artikel 1. Algemeen

1.1     Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van DirkenTimmer.nl. De gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt hierna aangeduid met DirkenTimmer.nl en de andere partij met “klant”. Deze voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie ook van toepassing op toekomstige en/of vervolg overeenkomsten tussen DirkenTimmer.nl en klant, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.

1.2     Indien in offertes van DirkenTimmer.nl (hierna: de DirkenTimmer.nl) of in andere aanbiedingen van DirkenTimmer.nl bepalingen zijn opgenomen die expliciet afwijken van bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc., gelden deze expliciete bepalingen boven en in de plaats van de bepalingen met betrekking tot overeenkomstige onderwerpen in de onderhavige algemene voorwaarden.

1.3    Door het enkele feit van zijn opdracht aan DirkenTimmer.nl doet de klant afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.4    DirkenTimmer.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door DirkenTimmer.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1     Alle aanbiedingen van DirkenTimmer.nl zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs als levertijd, tenzij DirkenTimmer.nl in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.

2.2     De overeenkomst komt tot stand door e-mail bevestiging van een opdracht door DirkenTimmer.nl dan wel door of bij het begin van de feitelijke uitvoering door DirkenTimmer.nl van die opdracht. DirkenTimmer.nl behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1     Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten zoals in de aanbieding vermeld. Opdrachten die betrekking hebben op slechts een onderdeel van de aanbieding geven DirkenTimmer.nl het recht de hierin vermelde prijzen en condities te herzien.

3.2     Alle artikelprijzen zijn inclusief BTW en exclusief kosten van handeling en transport, tenzij DirkenTimmer.nl en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.3     DirkenTimmer.nl zal altijd redelijkerwijs proberen te leveren op of voor de gewenste datum. Echter is DirkenTimmer.nl hierbij afhankelijk van de vervoerder en kan dit voor 98% gegarandeerd worden. DirkenTimmer.nl is hierdoor niet aanspakelijk op een mogelijk te late levering.

 

Artikel 4. Levering van producten en levertijd

4.1    De aflevering van producten vindt plaats op het moment dat DirkenTimmer.nl deze voor verzending aan de klant gereed heeft staan. Het risico  bij verzending is voor DirkenTimmer.nl.  Bij retourzending van klant naar DirkenTimmer.nl is het risico voor de verzender.

4.2     Als is overeengekomen dat DirkenTimmer.nl de producten op een door de klant opgegeven adres zal bezorgen heeft zij aan die verplichting voldaan door de producten éénmaal op dat adres aan te bieden. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat de producten bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op onbevoegdheid van de ontvanger om de producten namens hem in ontvangst te nemen.

4.3     Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin DirkenTimmer.nl gerechtigd was zich op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen.

4.4     De door DirkenTimmer.nl genoemde levertijden zijn maximaal 14 dagen tenzij anders is overeengekomen met de klant of door de klant anders is aangegeven. Indien DirkenTimmer.nl de overeengekomen levertijd niet kan nakomen, dient DirkenTimmer.nl de klant hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe levertijd aan te geven. De klant heeft 3 werkdagen de mogelijkheid de bestelling te ontbinden. Indien de klant de betalingsverplichting reeds heeft voldaan dient DirkenTimmer.nl het bedrag, bij ontbinding van de opdracht, binnen 14 dagen terug te betalen.

4.5     DirkenTimmer.nl heeft het recht om leveringen in gedeeltes te doen plaatsvinden. Als DirkenTimmer.nl van dat recht gebruik maakt, geldt iedere levering als een afzonderlijke koopovereenkomst, die voor de klant een betalingsverplichting met zich meebrengt.

 

Artikel 5. Levering van speciale producten

5.1     In geval van speciale producten is DirkenTimmer.nl verplicht om vooraf een digitaal ontwerp te versturen indien dit via de e-mailbevestiging aan de klant is bevestigd. Ontwerp wordt geacht te zijn goedgekeurd door klant, indien niet binnen vijf werkdagen daarna door klant per e-mail afwijzend op de drukproef c.q. het monster is gereageerd wordt deze gemaakt zoals de proefdruk via e-mail door DirkenTimmer.nl is aangeleverd.  Indien de door DirkenTimmer.nl geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan verschillen in kleurschakeringen – afwijken van de drukproef of monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van DirkenTimmer.nl.

5.2    Alle kosten in verband met de door DirkenTimmer.nl te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in artikel 5.2 bedoelde producten worden afzonderlijk aan klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4    De door DirkenTimmer.nl gecreëerde bestanden blijven eigendom van DirkenTimmer.nl. Deze bestanden kunnen door DirkenTimmer.nl worden gebruikt voor promotionele doeleinden zoals vermelding op de website of drukwerk, zonder overleg met de klant. DirkenTimmer.nl gebruikt de bestanden pas als de levering van de order heeft plaats gevonden. Indien de klant hier niet meer akkoord gaat dient deze dit nadrukkelijk per e-mail te melden en dient dit door DirkenTimmer.nl bevestigd te worden.

 

Artikel 6. Garanties/reclamering

6.1     Klant heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2     Reclamaties ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen per e-mail binnen 3 dagen na levering van de goederen te geschieden, welke termijn als een vervaltermijn heeft te gelden.

6.3     Reclamaties ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden per e-mail binnen drie dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, doch in elk geval binnen 14 dagen na levering van de zaken, welke termijnen als vervaltermijnen hebben te gelden.

6.4    Hout is een natuurproduct, kleurverschil, kromming en scheuren zijn natuurlijke en karakteristieke eigenschappen van hout. Dit kan geen reden zijn van reclamatie.

6.5     Na ontvangst van de reclamatie overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel zal DirkenTimmer.nl, indien het bezwaar van de klant naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, uitsluitend ter keuze van DirkenTimmer.nl. In geen geval zal de waarde van de prestatie van DirkenTimmer.nl als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten te boven moeten gaan. DirkenTimmer.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.

6.6     Indien klant reclamaties ter kennis brengt van DirkenTimmer.nl en in verband daarmee, al dan niet op verzoek van DirkenTimmer.nl, goederen aan DirkenTimmer.nl retourneert, zijn, indien de reclamaties door DirkenTimmer.nl niet worden erkend, alle daarmee gepaard gaande kosten – waaronder ook de kosten van transport – voor rekening van klant. Tenzij DirkenTimmer.nl in haar retourbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.

6.7     De aanwezigheid van een gebrek als bedoeld in dit artikel geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. DirkenTimmer.nl is niet gehouden tot enige prestatie indien de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens DirkenTimmer.nl (waaronder begrepen de volledige betaling van de koopprijs) heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen voortvloeien uit de gesloten overeenkomst of op andere wijze zijn ontstaan. Tenzij DirkenTimmer.nl in haar retourbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.

6.8     Correct afgeleverde producten worden niet teruggenomen, tenzij DirkenTimmer.nl en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. In dat geval dienen alle te retourneren producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden en zal DirkenTimmer.nl de klant voor het factuurbedrag van deze producten, verminderd met haar kosten en het bedrag van de waardedaling van de producten crediteren. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

6.9    Alle klachten worden door DirkenTimmer.nl serieus in behandeling genomen. U kunt deze kenbaar maken via het algemene e-mailadres; info@dirkentimmer.nl

 

Artikel 7 Recht van retour

7.1     De klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en de aankoop terug te sturen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek heeft ontvangen. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt zoals gepersonaliseerde producten, tenzij het geleverde product niet conform bestelling is.

7.2     Om gebruik te maken van het retourrecht dient de klant DirkenTimmer.nl op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit kan via e-mail, per post of via het retourformulier op www.dirkentimmer.nl/retouren. De klant dient de goederen aan DirkenTimmer terug te zenden of te overhandigen.

7.3    De klant moet het product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen. Het moet onbeschadigd, compleet en opnieuw verkoopbaar zijn en in een degelijke verpakking retour gestuurd worden. De verklaring tot herroeping van de overeenkomst en de goederen dienen binnen 30 dagen na de bij 7.1 genoemde leverdatum retour te zijn ontvangen door Dirkentimmer.nl.

7.4    De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant en de klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Het aankoopbedrag zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending worden gecrediteerd.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1     In geval van overmacht aan de zijde van DirkenTimmer.nl heeft DirkenTimmer.nl het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant verplicht te zijn.

8.2     Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer kan worden verlangd, waaronder in elk geval begrepen export- en/of importverboden, een door een derde aan DirkenTimmer.nl opgelegd verbod om producten te leveren omdat dat in strijd is met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, en ongeacht of deze omstandigheden optreden bij DirkenTimmer.nl of bij haar toeleveranciers.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1     Alle door DirkenTimmer.nl aan de klant geleverde producten blijven eigendom van DirkenTimmer.nl zolang de klant niet alle betalingsverplichtingen heeft voldaan zoals bevestigd aan de klant per email.

9.2     Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van DirkenTimmer.nl wegens het door de klant te kort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

9.3     Indien DirkenTimmer.nl goede grond heeft te vrezen dat klant in zijn betalingsverplichtingen jegens DirkenTimmer.nl zal te kort schieten is DirkenTimmer.nl gehouden de te leveren producten niet verzenden.

9.4     Door klant aangeleverde afbeeldingen voor het personaliseren van bestelde artikelen, en afbeeldingen van eindproducten kunnen door DirkenTimmer.nl worden gebruikt voor publicatie op websites, brochures en andere media, tenzij klant hier vooraf geen toestemming voor verleent. Klant dient dit schriftelijk aan te geven. De afbeeldingen zullen niet aan derden worden doorverkocht en alleen worden gebruikt als reclame-uitingen voor DirkenTimmer.nl. DirkenTimmer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik van afbeeldingen door derden

 

Artikel 10. Ontbinding/opschorting/verrekening

10.1    DirkenTimmer.nl heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van de klant of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de klant.

10.2    De klant is niet gerechtigd om zich tegenover DirkenTimmer.nl op enig opschortingsrecht, waaronder begrepen een retentierecht en/of verrekening te beroepen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1    Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met de klant opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 6 is DirkenTimmer.nl tot geen enkele prestatie jegens de klant gehouden.

11.2    DirkenTimmer.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DirkenTimmer.nl.

11.3    De schadevergoeding waartoe DirkenTimmer.nl verplicht zou kunnen zijn, zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

 

Artikel 12. Betaling

12.1    Betaling dient te geschieden voor aanvang van levering van de goederen, tenzij DirkenTimmer.nl en de klant per e-mailbevestiging uitdrukkelijk anders overeenkomen, bij gebreke waarvan de klant van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.

12.2    Bij gebreke van tijdige betaling is de klant een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag dat niet is voldaan.

12.3    Als de klant ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van DirkenTimmer.nl te vergoeden, welke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 69,=. DirkenTimmer.nl is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.

 

Artikel 13. Privacy

13.1     DirkenTimmer.nl respecteert de privacy van de klant. Wij vragen pas naar persoonlijke gegevens als er daadwerkelijk wordt besteld. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandelt en beveiligd opgeslagen, zoals te lezen is in onze privacyverklaring. Dit geldt zowel voor de klantgegevens als de (adres)gegevens van de klant. DirkenTimmer.nl zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding

14.1    Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-08-2018.